Правила за провеждане и за участие в игра „Спечели с BEL London”

 1. Организатор

1.1. Играта е организирана от БЕЛ Корп. ЕООД, гр. София 1415, ул. Околовръстен път 42, булстат 204876480, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в интернет в промо страницата на играта на BEL London Bulgaria – https://bellondonpromo.com/

Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на https://bellondonpromo.com/

1.2. Играта се организира с рекламна цел за популяризирането на марката BEL London.

 1. Период и място за провеждане на Играта

2.1. Играта „Спечели с BEL London”, наричана по-долу, за краткост „Играта” стартира, считано от 16.11.2021 г. и продължава до 19.12.2020 г.

2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Играта се провежда в промо страницата на играта – https://bellondonpromo.com/

2.4.Тегленето на печелившия за голямата награда ще се състои на 22.12.2021 г. Печелившият ще бъдат оповестен чрез телефонно обаждане от представител на Организатора.

2.5. Тегленето на печелившите за 3 комплекта молив и червило на марката, ще се състои ежеседмично. Печелившите ще бъдат оповестени всяка седмица чрез телефонно обаждане от представител на Организатора.

2.6. За да получат наградата си, служител на BEL London, ще се свърже с печелившите и те трябва да дадат трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка. Данните на участниците ще бъдат използвани с цел доставка на наградата.

 1. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 19.12.2021 г. включително, наградата може да бъдe получена само от законния настойник на същия. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи БЕЛ Корп. ЕООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.2. Правото на участие в Играта принадлежи изключително на един- единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

 1. Условия за провеждане на играта

4.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да избират цвят на седмицата и да се регистрират. Това гарантира участие за награди.

4.2. Официалните правила се публикуват на промо страницата https://bellondonpromo.com/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

 1. Награди

5.1. Наградите от Играта са по три комплекта молив за устни и червило BEL London всяка седмица и голямата награда – комплект от 9 (брой) продукта на марката BEL London.

5.2. Лицето на BEL London България ще бъде избрано след разглеждане на всички снимки на участвалите в периода 16.11.2021 – 19.12.2021, изпратени на info@belcorporation.com . Служител на BEL London ще се свърже с печелившият.

5.3. Печелившите участници ще получат наградата си чрез куриер, след като представител на Организатора се е свързал с тях и е получил необходимите данни за доставка (три имена, телефон и точен адрес). Цената на доставката е за сметка на Организатора. Срокът за получаване на наградата е 45 дни след свързване с победителя и изпратени от негова страна данни за доставка . Организаторът не носи отговорност за забавена доставка поради действия на куриерската компания, както и при неизвършена. Доставката се извършва с куриерска фирма Спиди.

5.4.Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност.

5.5. Ако Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник в рамките на 7 дни от обявяването, ще бъде изтеглен друг победител.

 1. Условия за валидност

6.1. За да спечели участникът в Играта трябва да отговаря на условията за участие, изброени в т. 3 и т. 4 от настоящите правила.

 1. Правни спорове

8.1.Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

 1. Прекратяване на Играта

9.1.Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Играта при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

 1. Информация, свързана със защитата на личните данни
 2. Участвайки в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят наградата – три имена, телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата.
 3. С участието си в Играта всеки участник декларира, че е запознат, с:

– Данните, които идентифицират БЕЛ Корп. ЕООД;

– Целта и средствата на обработка на личните данни;

– Доброволния характер на предоставянето на данните;

– Правото на заличаване, коригиране, изтриване или блокиране на личните данни, ограничаване на данните, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;

– Правото да възрази срещу обработването на личните му данни и правото да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни;

 1. С участието си в Играта, участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените лични данни с цел обявяване на спечелилия участник и доставянето на наградата.
 2. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора по всяко време, като попълни и изпрати писмено искане до Организатора. За контакт с Длъжностното лице по защита на данните на БЕЛ Корп. ЕООД можете да пишете на еmail: info@belcorporation.com

Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.

 1. Разни

11.1. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й.

11.2. Чрез включването си в Играта са съгласни с предвиденото в настоящите правила.